Hyvitystä remonttivastikkeesta?

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiöltä hyvitystä, mikäli hän on suorittanut huoneistossaan vastaavan korjauksen tai uudistuksen kuin minkä yhtiö päättää suorittaa myöhemmin kaikissa huoneistoissa, ja yhtiölle aiheutuu tästä säästöä. Hyvityksessä on kyse osakkeenomistajalta perittävän korjaukseen tai uudistukseen liittyvän vastikkeen alentamisesta, tai jopa kokonaan perimättä jättämisestä. Asiasta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa. Säännöksen tarkoituksena on kannustaa osakkeenomistajia huolehtimaan itse hallitsemiensa huoneistojen kunnossapidosta.

Oikeus hyvitykseen

Vaikka hyvitystä koskevaa asunto-osakeyhtiölain pykälää ei olekaan kirjoitettu velvoittavaan muotoon, ei hyvityksen myöntäminen ole kuitenkaan taloyhtiön päätettävissä oleva seikka, vaan edellytysten täyttyessä yhtiökokouksella on velvollisuus päättää vastikkeenmaksuvelvollisuuden alentamisesta. Päätös tehdään tavallisella enemmistöpäätöksellä. Mikäli yhtiökokous ei edellytysten täyttymisestä huolimatta päätä hyvityksen myöntämisestä, voi osakkeenomistaja moittia päätöstä. Moitekanne yhtiötä vastaan on nostettava kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Hyvityksen edellytykset ja määrä

Hyvitykseen oikeuttava korjaus tai uudistustyö täytyy olla tehty ja dokumentoitu asianmukaisesti. Mikäli työn suorittamiseen tai dokumentointiin liittyy puutteellisuuksia, tai työtä on pidettävä jo vanhana, voi yhtiön tulevan kunnossapitovastuun kannalta olla perusteltua tehdä työ aiemmasta suorituksesta huolimatta uudelleen, eikä hyvitysoikeutta synny. Työn on oltava myös yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen ja hyvän rakennustavan mukainen. Joihinkin toimenpiteisiin vaaditaan lisäksi yhtiön tai toisen osakkeenomistajan suostumus ja joihinkin myös viranomaisen lupa. Yhtiö voi edellyttää osakkeenomistajalta selvitystä myös työn suoritustavoista ja käytetyistä materiaaleista. Hyvitykseen oikeuttavan huoneistossa tehdyn työn ei välttämättä tarvitse olla osakkeenomistajan itsensä teettämä. Myös jo rakennusvaiheessa tai aikaisemman osakkeenomistajan toimesta tehty työ voi oikeuttaa vastikkeen alentamiseen. Hyvityksen määränä voi tulla kyseeseen ainoastaan yhtiölle remontissa tai uudistuksessa syntynyt todellinen säästö. Näin ollen esimerkiksi sillä, paljonko huoneistossa tehty työ on aikanaan osakkeenomistajalle maksanut, ei ole vaikutusta hyvityksen määrään. Säästön arvioinnissa voidaan hyödyntää myös yhtiön teettämän työn tekijän arviota syntyneestä säästöstä.

Selvitysvastuu osakkeenomistajalla

Selvitysvastuu hyvityksen perusteista on hyvitystä vaativalla osakkeenomistajalla. Osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ilmoittaa yhtiölle sellaisesta huoneistossaan jo tehdystä työstä, joka on yhtiön hyödynnettävissä ja vaatia alennusta vastikkeenmaksuvelvollisuuteensa. Samalla osakkeenomistajan on osoitettava syntyvä säästö ja säästön määrä. Yhtiö voi tällöin ottaa asian huomioon jo kunnossapidon tai uudistuksen toteutusta suunnitellessaan ja siitä sopiessaan. Myöhemmin vaatimusta ei enää voi esittää.