Kattosortumat johtivat uuteen lakiin

Eduskunta hyväksyi kuluvan vuoden helmikuussa lain laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Uudella lailla pyritään parantamaan hallien ja muiden laajarunkoisten rakennusten turvallisuutta. Lakiuudistuksen taustalla ovat useat viimeisen viidentoista vuoden aikana sattuneet laajarunkoisten hallien kattosortumaonnettomuudet. Tunnetuimpana on Laukaan ratsastuskoulun maneesin (ratsastushalli) romahdus helmikuussa 2013, jossa 10-vuotias tyttö sai surmansa. Laajoilta henkilövahingoilta on useissa tapauksissa vältytty vain siksi, että rakennuksen sortuessa sen sisällä ei ole sattunut olemaan ihmisiä. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan sortumisen syitä ovat olleet sekä suunnittelusta että toteutuksesta johtuneet rakenteelliset virheet ja puutteet, sekä käytönaikaisen ylläpidon puutteet. Merkit mahdollisista rakenteiden ongelmista ovat usein asiantuntijan havaittavissa kunnon seurannalla.

Kertaluonteinen turvallisuusarviointi

Uusi laki velvoittaa rakennuksen omistajan seuraamaan rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa. Laissa säädetään laajarunkoisen rakennuksen, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, omistajan velvollisuudeksi huolehtia siitä, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden. Asiantuntijan on arvioitava, onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa puutteita tai vikoja, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen. Arvioinnin on perustuttava rakennesuunnitelmiin taikka muuhun riittävään selvitykseen sekä rakennuksen ja rakenteiden havainnointiin. Arviointi on tehtävä neljässä vuodessa lain voimaan tulosta, jos rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot ja kahdessa vuodessa, jos riippuvuussuhde kyseisten toimijoiden välillä on olemassa.

Arviointi kohdistuu rakennuksiin, joissa niiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan oleskelee tyypillisesti suuria määriä ihmisiä ja lisäksi maneeseihin sekä laajarunkoisiin eläinsuojarakennuksiin. Lain soveltamisalan piiriin kuuluu noin 10 000 rakennusta. Suurin osa rakennuksista on erilaisia maneeseja, liike- ja tavarataloja, muita myymälärakennuksia, navettoja, sikaloita tai kanaloita. Mikäli rakennus on arvioitu uuden lain edellyttämällä tavalla jo ennen lain voimaantuloa, ei sitä tarvitse kuitenkaan uudelleen arvioida.

Huomattava lisälasku kiinteistönomistajille

Laki lisää merkittävästi kiinteistönomistajien kustannuksia sekä suunnittelu- ja konsulttitoimistojen työmäärää. Asiantuntijoiden mukaan turvallisuusarviointi voi maksaa 6.000 – 12.000 euroa. Eduskunnan ympäristövaliokunta totesi mietinnössään, että arvioinnin kustannukset voivat yksittäistapauksessa nousta kohtuuttoman suuriksi. Lain tavoitteena on valiokunnan mukaan kuitenkin henkilövahinkojen ja taloudellisten vahinkojen välttäminen, ja nämä voivat mahdollisessa sortumatilanteessa olla huomattavat, ihmishenkien osalta korvaamattomat. Rakennuksen omistajalla on lisäksi velvollisuus huolehtia, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältävät kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen, sekä kantavien rakenteiden osalta kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat. Laissa säädetään myös asiantuntijan velvollisuudesta ilmoittaa havaitusta välittömästä vaarasta kunnan rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisille.

Eduskunnassa hyväksyttiin myös lausumaehdotus (eli eduskunnan tahdonilmaus valtioneuvostolle), jonka mukaan hallitus selvittää mahdollisuudet tuen myöntämisen rakennusten perusparannustoimien arvioimiseksi ja toteuttamiseksi tilanteissa, joissa kustannus muodostuisi maaseutuelinkeinonharjoittajan kannalta kohtuuttomaksi. Lisäksi hyväksyttiin lausuma, jonka mukaan hallitus seuraa laista aiheutuvien arviointikustannusten kohtuullisuutta suhteessa maatalouden kannattavuuteen, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi, mikäli kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi.