Puolison asumisen turvaaminen kuoleman varalta

Avio- ja avopuolison asema ja taloudellinen turvallisuus kannattaa huomioida testamentilla ennen toisen kuolemaa. Kun asioihin on etukäteen varauduttu, ei tarvitse murehtia mitä yhteiseen käyttöön hankitulle omaisuudelle tapahtuu ja samalla ehkäistään perillisten välien rikkoutumista omaisuutta jaettaessa. Koska avopuolison perintäoikeutta ei ole lainsäädännössä erikseen suojeltu, on ennakoiminen erityisen tärkeää avopuolison tulevia oloja ajatellen.

Avio- ja avoparien asemassa suuri ero!

Vaikka avoliitoissa asuminen on yleistä, ei lainsäätäjä huomioi avoparien oikeussuhteita kuolemantilanteissa yhtä hyvin kuin aviopuolisoiden kohdalla. Perintökaaren mukaan lapsettoman avioparin leski saa puolisonsa omaisuuden. Vasta lesken kuoltua jaetaan omaisuus ensiksi kuolleen ja viimeksi kuolleen perintöön oikeutetuille sukulaisille. Avoliitossa asia ei ole näin, vaan kuolleen avopuolison perilliset perivät omaisuuden heti kuoleman jälkeen.

Avio- ja avopuolisot, joilla on lapsia

Jos aviopuolisoilla on lapsia, perintökaari suojaa lesken asumista lasten jakovaateisiin nähden. Leskellä on pääsääntöisesti oikeus pitää hallinnassaan yhteisenä kotina käytetty asunto ja siihen kuuluva tavanomainen asuinirtaimisto. Avoleskellä ei ole avopuolison kuollessa kyseistä turvaa ilman testamenttia. Jos kuolleen avopuolison perilliset vaativat asunnon myyntiä perintöosien toivossa, avopuoliso voi joutua lähtemään vuosia yhteisenä asuntona käytetystä asunnosta.

Testamentti lesken suojaksi

Yleensä halutaan varmistaa, että jälkeenjäävä puoliso saa nauttia kaikesta siitä omaisuudesta, joka puolisoilla oli yhteisessä käytössään riippumatta siitä kumpi puolisoista sen omistaa. Edes edellä mainittu perintökaaren avioleskelle tarjoama asunnon ja koti-irtaimiston hallinnansuoja ei tähän usein riitä. Ellei testamenttia ole, menevät muun muassa vainajan talletukset perillisille. Asunnon ylläpito on kallista, ja tämän lisäksi iän lisääntyessä tahtoo tulla sairausmenoja, joihin on syytä varautua.

Avio- ja avopuolison asumisen jatkuvuus voidaan varmistaa keskinäisellä testamentilla. Keskinäisellä testamentilla tarkoitetaan kahden henkilön molemminpuolista määräystä, siitä, että se heistä joka elää toisen kuoltua, saa pitää molempien omaisuuden hallussaan. Keskinäisen testamentin tarkoituksena on turvata omaisuuden säilyminen koskemattomana molempien kuoleman jälkeiseen aikaan saakka, eli perinnönjako lykätään tapahtuvaksi vasta molempien kuoleman jälkeen. Keskinäinen testamentti ei kuitenkaan estä rintaperillistä saamasta lakiosaansa jo ensiksi kuolleen jälkeen, jos hän sitä vaatii. Keskinäinen testamentti on yleensä aviopuolisoiden käyttämä jälkisäädöstyyppi, mutta sitä voivat käyttää myös avopuolisot ja muutkin toisilleen läheiset henkilöt, kuten esimerkiksi yhdessä asuvat naimattomat sisarukset.

Testamentti voidaan muotoilla asianosaisten olojen mukaan ottaen huomioon mitä omaisuutta heillä on, ja mihin tilanteisiin on syytä varautua. Taloudellista turvaa voidaan taata esimerkiksi kuolleen jälkeen jäävien rahavarojen omistusoikeuden testamenttaamisesta leskelle ainakin verottomaan määrään saakka. Tällöin leski voi yksin selviytyä edelleen sähkö- ja vesilaskuista sekä muista kulutusmenoista. Myös puolisolle testamentattu perintöveroton hallintaoikeus luo usein tarpeellista taloudellista lisäturvaa. Erityisen tärkeää on laatia testamenttiin ehto, joka mahdollistaa lesken vaihtamaan ylläpidoltaan raskaaksi käyneen asunnon pienempään tai myymään asunnon ja käyttää kaupasta saadut varat muuttaakseen hoiva-asuntoon. Avopuolisoidenkin kohdalla oikein laaditulla testamentilla on mahdollista järjestää hallintaoikeuksin riittävä turva loppuelämälle omistusoikeuden mennessä kummankin avopuolison omille perillisille.

Testamentilla voidaan varmistaa omaisuuden säilymisen suvussa

Huolellisesti laaditulla testamentilla voidaan säästää huomattavasti perintöveroissa ja saada omaisuutta jopa verottomana jälkipolville. Testamentilla voidaan myös varmistaa omaisuuden säilyminen suvussa rajaamalla testamentilla saatu omaisuus avioerotilanteissa muuten ositettavan omaisuuden ulkopuolelle. Yksityiskohtaisella testamentilla lisäksi vältetään perinnönjakoon liittyviä epäselvyyksiä ja estetään riitoja.