Ryhmärakennuttaminen – Uusi uudisrakentamisen keino

Syyskuun alussa tuli voimaan ryhmärakennuttamista koskeva laki. Uuden lain tarkoituksena on edistää ryhmärakennuttamista turvaamalla ryhmärakennuttamishankkeisiin osallistuvien oikeudellinen asema ja edesauttaa hankkeiden rahoittamista.

Omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuoto

Ryhmärakennuttamislaki säätelee hankkeita, joissa rakennuttamisen pääasiallisena tarkoituksena on hankkia asunto ryhmään kuuluville luonnollisille henkilöille tai heidän perheenjäsenilleen. Ryhmärakennuttamisessa on kyse omatoimisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakennuttamisen välimuodosta, jossa joukko tavallisia kansalaisia toimii yhteisen rakennushankkeen rakennuttajina. Tulevat asukkaat voivat käynnistää rakennushankkeen itse tai vaihtoehtoisesti lähteä mukaan rakennuttajakonsultin valmistelemaan rakennushankkeeseen. Uudisrakentamisen lisäksi hankkeena voi olla vanhan rakennuksen korjauttaminen tai muuttaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla. Ryhmärakentamishankkeita on aikaisemmin vaikeuttanut oikeustilan epäselvyys, ja rakentamismuodon yleistyttyä uusi sääntely onkin tervetullutta.

Kerrostaloja ja omakotitaloja yksilöllisiin tarpeisiin

Ryhmärakennuttamishanke voidaan toteuttaa joko asuntoyhteisömuodossa tai kiinteistömuodossa. Esimerkiksi kerrostalon ryhmärakennuttaminen tapahtuu yleensä asuntoyhteisömuodossa. Tällöin rakennuttajana toimii asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö ja hankkeeseen osallistuvat henkilöt ovat sen osakkaita tai jäseniä. Kiinteistömuotoinen hanke taas on kyseessä esimerkiksi kun omakotitaloja rakennutetaan vaikka 10 perheen ryhmälle ja rakennuttajina toimivat ryhmään kuuluvat yksittäiset henkilöt. Laki ei koske pienimuotoisia, enintään kolmen asunnon rakennuttamishankkeita eikä hankkeita, joissa rakennutetaan asumisoikeusasuntoja.

Ryhmärakennuttamiselle on ollut selkeä kysyntä sillä yksilöllisiä ja muuntelukelpoisia asumisratkaisuja on ollut tarjolla vain vähän, eikä asuntojen hinta-laatusuhdetta ole koettu aina tyydyttäväksi. Koska tulevat asukkaat päättävät itse rakennushanketta koskevista rakennusratkaisuista, asunnot voidaan rakentaa vastaamaan hyvin asukkaiden omia tarpeita. Asukkaat myös valitsevat itse palveluntuottajat ja kilpailuttavat rakentamisen. Näin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asuntojen hinnan ja laadun suhteeseen. Hankkeeseen osallistuvat kantavat kuitenkin itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta.

Ryhmärakennuttajakonsultti apuna

Ryhmärakennuttamishankkeessa on usein mukana ryhmärakennuttajakonsultti, jonka tehtävänä on huolehtia mm. urakoiden kilpailuttamisesta ja muutenkin ohjata ja johtaa suunnittelua, valmistelua ja rakennuttamista ja vastata hankkeen taloudellisesta ohjauksesta. Konsultin käyttö ei ole pakollista, mutta varsinkin suuremmissa hankkeissa ulkopuolisen asiantuntijan käyttö on käytännössä välttämätöntä. Laissa säädetään ryhmärakennuttajakonsultin palkkiosta sekä ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksesta. Konsultin tulee lisäksi antaa ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuville laissa säädetyt tiedot ennen konsulttisopimuksen ja ryhmärakennuttamissopimuksen tekemistä.

Ryhmärakennuttamisessa on sekä etuja että riskejä

Ryhmärakennuttamisessa ei ole kyse asunnon ostamisesta, vaan rakennuttajana toimimisesta. Näin ollen siihen sisältyy myös erilaisia etuja ja riskejä verrattuna valmiin asunnon ostamiseen. Ryhmärakennuttamishankkeessa kuluttajalla ei ole esimerkiksi takeita asunnon loppuhinnasta, vaan hinta voi muodostua arvioitua suuremmaksi tai pienemmäksi. Ryhmärakennuttajilla on myös asunnon ostajia suurempi riski kannettavanaan, jos hanke ei toteudukaan teknisesti suunnitellulla tavalla. On muistettava että ryhmärakennuttamishankkeessa ei ole tahoa, joka olisi kuluttajaostajalle asuntokauppalain mukaisessa uuden asunnon myyjän vastuussa. Ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvalla on kuitenkin yleensä suurempi mahdollisuus vaikuttaa asuntonsa ja mahdollisten yhteiskäytössä olevien tilojen rakentamisratkaisuihin kuin keskimääräisellä uuden asunnon ostajalla. Ryhmärakennuttamisessa asunnon saattaa myös saada tavanomaista markkinahintaa edullisemmin. Erityisesti pientalon omatoimirakennuttamiseen verrattuna etuna on myös se, että käytettävien asiantuntijapalveluiden johdosta ryhmärakennuttaminen voi olla rakennuttajalle vaivattomampaa.