Sähkön käyttö lämmityksen energian lähteenä kasvaa

Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus

Suomessa käytetään kaikkiaan energiaa hieman yli 300 TWh vuodessa, josta asuinrakennusten lämmitykseen hieman alle 20 %. Suurin energian loppukäyttäjä on teollisuus, melkein puolet koko energian käytöstä.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty asuinrakennusten lämmitysenergian kokonaiskulutus vuosina 2008 – 2013:

 

Taulukko1_solid_house

Puu ja öljy

Puun osuus lämmityksen energianlähteenä on säilynyt varsin muuttumattomana vuosien 2008 ja 2013 välillä. Se on ollut energialähteenä tuona aikana vuosittain 14500 – 17200 GWh:n lämmitysenergiamäärälle.
Asuinrakennusten lämmitysenergiasta tuotetaan puulla n. 26 – 28 %. Puu kuuluu ns. uusiutuviin energianlähteisiin, koska kasvavat puut sitovat siitä poltettaessa vapautuvan hiilidioksidin. Pienhiukkaset ovat puun polton negatiivinen sivuvaikutus. Kuivan puun lämpöarvo on n. 19MJ/kg. vertailun vuoksi mainittakoon, että kevyen polttoöljyn lämpöarvoa on 42,5 MJ/kg.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty puun ja kevyen polttoöljyn muutokset energian lähteenä. Öljyn käyttö on vähentynyt n. 11 %:sta n. 8 %:iin.

 

Taulukko2_solid_house

Muut

Lämmitysenergian lähteenä turpeen, hiilen, raskaan polttoöljyn ja maakaasun osuudet ovat varsin pieniä. Ne edustavat lämmitysenergian lähteenä yhteensä alle yhtä prosenttia. Tarkasteluaikana niiden suhteellinen osuus lämmitysenergian lähteenä on laskenut n. 23 %.

Kaukolämpö

Kaukolämmön osuus on viime vuosina pysynyt varsin samana. Se osuus on vaihdellut 33,02 – 33,59 %:n välillä kaikista asuinrakennusten energian lähteistä.
Kaukolämpöä tuotetaan yhteistuotantolaitoksissa (CPH) ja erillisissä lämpölaitoksissa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa otetaan talteen turbiineissa sähköntuotannon yhteydessä syntyvä hukkalämpö. Yhteistuotanto on energiatehokas tapa tuottaa energiaa, ja sen osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä.
CPH laitoksissa polttoaineina käytetään puuta (29 %), maakaasua (26 %) ja kivihiiltä (26 %). Loppu tuotetaan mm. öljyllä ja turpeella.

Lämpöpumppu

Lämpöpumpulla maasta, vedestä tai ilmasta talteen otetun energian määrä on kasvanut voimakkaimmin asuinrakennusten energianlähteistä. Sen osuus on vuosien 2008 ja 2013 välillä lähes 2,5 kertaistunut.

 

Taulukko3_solid_house

Sähkö

Lämpöpumppujen suosion kasvu on saanut aikaan myös lämmityksessä käytettävän sähköenergian käytön hienoisen lisääntymisen; se on kasvanut reilun prosenttiyksikön verran. Sähkölämmityksen suosiota ylläpitää sen edut. Sähkölämmitys on helppokäyttöinen, vaivaton ja sen hyötysuhde on hyvä. Sähkölämmitys on myös ympäristöturvallinen, helposti ohjattava ja se reagoi nopeasti sisäisiin lämmönvaihteluihin. Sähkölämmitys on myös kustannustehokas, koska se ei vaadi kalliita investointeja eikä vaadi työläitä huoltotoimenpiteitä. Lisäksi sähköllä on valmis infrastruktuuri, se on saatavilla lähes kaikkialla.

Suomessa sähköä tuotetaan uusiutuvaa energiaa käyttäen n. 36 % ja ydinvoimaa käyttäen yli 33 % eli sähköstä n. 70 % tuotetaan hiilidioksidivapaalla tavalla.

Lähteet: Tilastokeskus, Motiva
Teksti: Teppo Tuijula