kuva-300dpi

TE – palvelut rakennus- ja kiinteistöalan yhteistyökumppanina

Rakennus- ja kiinteistöala on merkittävä työllistäjä Varsinais-Suomessa ja alan työllisyysnäkymien kehittyminen herättää mielenkiintoa paitsi alan organisaatioiden, myös Työ- ja elinkeinotoimiston (TE – toimisto) asiantuntijoiden piirissä. Toimiala on herkkä suhdannevaihteluille ja viime vuodet ovat olleet kasvavan työttömyyden aikaa. Pitkällä tähtäimellä työllisyysnäkymät ovat kuitenkin hyvät mihin työhallinto omalta osaltaan pyrkii varautumaan. TE – toimiston Työnantaja- ja yrityspalvelut pyrkii auttamaan työnantajia omalla laajalla palveluvalikoimallaan, minkä lisäksi täydennämme palvelujamme TEM – konsernin (Työ- ja elinkeinoministeriö) muilla yrityspalveluilla.

Sähköisiä vastauksia rekrytointikysymyksiin
TE – palvelujen valtakunnallinen uudistusprosessi käynnistyi vuoden 2013 alussa tavoitteenaan luoda entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Uudistuksessa on kehitetty erityisesti sähköisiä palveluja, ja siten myös työnantajat pystyvät aikaisempaa laajemmin hoitamaan asiansa verkossa.

Viimeaikaisten uudistusten johdosta suosiota on saavuttanut uudenmuotoinen
”CV – netti”, palvelu jossa työnantaja voi omilla tunnuksillaan etsiä itselleen sopivaa työntekijää. Tätä kirjoittaessa on noin 49 000 työntekijää syöttänyt oman ansioluettelonsa rekrytointia suunnittelevan työnantajan luettavaksi. Palvelu edellyttää että työnantaja hankkii itselleen Verohallinnon ylläpitämät Katso – tunnukset, mikä osaltaan lisää työnhakijoiden luottamusta ja halukkuutta laajentaa työllistymismahdollisuuksiaan kyseisen palvelun kautta. Halutessaan työnantaja voi käyttää CV – vahtia, jolloin sähköpostin kautta välittyy ilmoitus sopivan henkilön löytymisestä.

Myös useimpien työnhakijoiden tuntemat ”mollin sivut”, eli sivusto, jossa ilmoitetaan avoimista työpaikoista, ovat ajanmukaistuneet. Uudessa osoitteessa (www.te-palvelut.fi) tehdään kuukausittain 14- 18 miljoonaa työnhakua. Sivusto on Suomen suosituin rekrytointikanava, jota käyttää aktiivisesti myös työssä olevat työnhakijat.

Koulutus valmistaa kasvuun

Silloin kun osaavaa työvoimaa ei ole saatavissa, voidaan rekrytoitavia tai jo olemassa olevia työntekijöitä kouluttaa työnantajan ja TE – toimiston välisenä yhteishankintana. Yhteishankintakoulutuksella voidaan myös esimerkiksi kouluttamalla sitouttaa lomautettuja työntekijöitä, ja samalla kehittää heidän osaamistaan vastaamaan ennakoitavissa olevaa noususuhdannetta. Näin koulutus toimii työvoimapolitiikan välineenä, jolla voidaan hallita työvoiman kysynnässä tapahtuvia suhdannevaihteluja.

Yhteishankintakoulutuksessa TE – hallinto osallistuu koulutuksen kustannuksiin ennalta sovitulla osuudella. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa onko kyseessä yleis- vai erityiskoulutus sekä yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. Koulutuksena ei kuitenkaan voida rahoittaa tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu kustantaa.

Palkkatuki työsuhteen alussa

Rekrytointitilanteessa työnantajan kannattaa ottaa huomioon palkkatukimahdollisuus, jossa TE – toimisto korvaa osan työntekijän palkkakustannuksista silloin kun tämä on ennen työsuhteen alkua ollut työttömänä työnhakijana. Palkkatukipäätös perustuu aina rekrytoitavan työttömän työnhakijan tarpeisiin, ja edellytyksenä on että TE -toimisto arvioi miten palkkatuettu työ parantaa työttömän työmahdollisuuksia jatkossa.

Mikäli rekrytoiva työnantaja on kiinnostunut palkkatukimahdollisuudesta, mutta tiedossa ei ole sopivaa ehdokasta, TE -toimisto voi sovittaessa tehdä työtarjouksia hakuehdot täyttäville henkilöille. Kun työntekijän palkkatukikelpoisuus on tarkistettu, varsinainen palkkatukihakemus on helppo täyttää Katso – tunnuksien avulla sähköisesti TE – toimiston verkkosivuilla mistä voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.

Koko verkoston osaaminen käytössäsi

Varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän aktiivisina toimijoina asiantuntijamme tunnistavat työnantaja-asiakkaittensa tarpeet monipuolisesti ja tarvittaessa ohjaavat nämä tarvitsemiensa palvelujen äärelle silloinkin kun palvelun toteuttajana on joku muu taho. Eräänä esimerkkinä on ELY- keskuksen tarjoamat konsultointi- ja koulutuspalvelut, joiden avulla voidaan tukea pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Tarvittaessa asiakasta tiedotetaan myös TEM – konsernin ulkopuolisista ja yksityisistä palvelun tuottajista mikäli asiakasyrityksellä on tähän tarvetta.

Miten palvelemme parhaiten yritystäsi?

Kuten työmarkkinat yleensäkin, sisältää myös työnvälitys ja sen metodit omaan aikaansa liittyviä ominaispiirteitä. Itse olen ehtinyt hankkia työnantajille suunnatuista palveluista yli 30 vuoden kokemuksen, jona aikana taloudelliset suhdanteet ja työnvälityksen painotukset ovat vaihdelleet. Tämänhetkisistä työnvälityksen haasteista keskeisiä ovat toisaalta taloudellinen taantuma ja resurssien niukkuus, mutta toisaalta lähestyvä työvoimapula ja työmarkkinoiden kansainvälistyminen.

Me Varsinais-Suomen TE – toimistossa haluamme antaa oman panoksemme rakennus- ja kiinteistöalan kehittämiseksi hoitamalla toimialan työvoimaan liittyvät kysymykset parhaalla mahdollisella tavalla. Oikeanlaisten toimenpiteiden löytäminen edellyttää tiivistä verkostoyhteistyötä ja kumppanuutta alan yritysten kanssa, ja siten olemme kiinnostuneita kuulemaan miten juuri Teidän yrityksenne näkee tämänhetkiset kehittämistarpeet ja miten me voimme tehdä toimialan työmarkkinoiden kehittämiseksi.

Hannele Liesegang
Asiantuntija, Yrityspalvelut
Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimisto
Linnankatu 50, 20100 Turku,
050 396 0877,
[email protected]