Rakennuslupa vai toimenpidelupa

Rakentamiseen ja erilaisiin korjaus- ja muutostöihin on pääsääntöisesti hankittava rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennus- ja toimenpideluvasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa ja lupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupa saatetaan tarvita kiinteistön lisäksi myös asunto-osakeyhtiössä tai vastaavissa kiinteistöosakeyhtiöissä tehtäviin huoneiston sisäisiin muutoksiin. Tällöin tulee lupien lisäksi huomioida myös osakkaan oikeudet ja velvollisuudet yhtiötä kohtaan sekä vastuunjakokysymykset.

Mihin rakennuslupa tarvitaan

Lain mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa uudisrakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennusluvan hankkiminen on tarpeen esimerkiksi muutettaessa liiketilaa ravintolaksi tai loma-asuntoa pysyvään asumiseen soveltuvaksi asunnoksi. Kyse on tällöin rakennuksen tai sen osan olennaisen käyttötarkoituksen muuttamisesta.

Lupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön, joka voi vaikuttaa rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Jälkikäteinen saunan rakentaminen asuntoon edellyttää yleensä rakennuslupaa, erityisesti jos sauna rakennetaan muuhun kuin alun perin kosteaan tilaan. Myös kosteusvahinkokorjaukset edellyttävät usein rakennuslupaa. Helsingissä ei enää taloyhtiöiden osalta vaadita rakennuslupaa märkätilojen muutostöissä asuntojen sisällä, vaan lupaa haetaan taloyhtiöltä. Nähtäväksi jää, lisääkö tämä ja kuinka paljon taloyhtiöiden vastuuta.

Kaavamääräykset ja Museoviraston suojelukohteet voivat vaikuttaa luvan myöntämiseen ja käytettäviin materiaaleihin. Kaavamääräyksissä on mm. rakennusalaan, kerrosmääriin sekä tontin käyttöön liittyviä määräyksiä. Kaavassa on saatettu määritellä myös esimerkiksi rakennuksen muoto ja sijoittuminen sekä julkisivumateriaalit.

Asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin tarvitaan toimenpidelupa

Toimenpidelupa on rakennuslupaa kevyempi lupamenettely. Sellaisten rakennelmien rakentamiseen, jotka eivät edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta, voidaan rakennusluvan sijasta hakea toimenpidelupa.

Toimenpidelupa tarvitaan myös sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Tällaisia rakennelmia ja laitoksia ovat esimerkiksi suurehkot varastoalueet, muusta alueesta erotetut urheilu- tai ulkoilualueet, sillat, julkisluonteiset muistomerkit, meluesteet, hiihtohissit, autokatokset sekä asuntovaunut ja -laivat. Lisäksi toimenpideluvan alaisia ovat myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteet. Samoin kiinteät aidat ja suurehkot laiturit vaativat toimenpideluvan. Huomioon tulee ottaa myös luonnonsuojelulaista johtuvat rajaukset.

Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen, rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Tällaisena toimenpiteenä pidetään rakennuksen ulkoasun tai värityksen olennaista muuttamista, kuten ikkunajaon, ulkoseinän päällysteen tai katon kattamisaineen muuttamista sekä terassin lasitusta. Toimenpideluvan vaativia huoneistojärjestelyjä ovat huoneiston jakaminen tai yhdistäminen.

Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen, eli mm. ilmalämpöpumpun asentamisen ja ilmanvaihtokoneen tai ikkunoiden uusimisen yhteydessä.

Luvanvaraisuudesta poikkeaminen

Vähäisemmissä toimenpiteissä luvanvaraisuudesta on mahdollista poiketa ns. ilmoitusmenettelyssä. Kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusvalvontaviranomaisen tulee kuitenkin ilmoituksen sijasta edellyttää luvan hakemista, mikäli se on tarpeen yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta.